banner_bertil

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter
Tel: 070-281 94 07
Mejl: bgpsykologi@gmail.com

Var ligger min mottagning?

Jag jobbar på Egils mottagning i Stockholm: Sveavägen 74 113 59 Stockholm 4 dagar/vecka, jämna veckor.

Jag har egen mottagning på Gotland: Visborgsallén 49, 62150 Visby.

Några tankar om människan, relationer och terapi
Vissa kommer till världen med ett starkt skrik, andra är stämda i en mjukare ton – någonstans där på skalan finns vi allihop. Vi föds med våra grundläggande personlighetsdrag, hur vi sedan utvecklas är beroende av mötet med den du är från början och den miljö du skall anpassa dig till, men också hur miljön kan anpassa sig till den du är. Den tidiga omvårdnaden och relaterandet utgör basen för utveckling av våra anknytningsmönster. Anknytningsmönster kan vara en del av förklaringen i hur vi hanterar nära mellanmänskliga relationer genom livet.
Idag lever vi i en tid då kraven på anpassningsförmåga ökar. Det globala informationsflödet invaderar oss, vår materiella standard är för många relativt hög. Vi lever i en tid fylld av möjligheter, men också i en tid som är ganska långt ifrån det liv som vi genetiskt är programmerade för då vi levde som ”jägare och samlare”. I vårt nuvarande samhälle är det kvinnorna som genomgått den största förändringen. Jag har träffat många kvinnor på senare år, där strategierna och energin att hantera livssituationen inte längre räcker. Kontrollförlust eller hot om kontrollförlust skapar en stress som äter av livet. Stressen ger ibland kroppsliga symptom och existentiella frågor kan växa fram. Ofta har samtalen lett till en bearbetning av livskrisen och resulterat i en vändpunkt i livet – eller en distans och ett annat förhållningssätt att hantera alla krav som de tidigare försökte prestera sig ur.

Klientkategorier
Från vaggan till döden. Jag har jobbat med människor i alla åldrar, från spädbarn till gamla. Jag har lång och bred erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete. Jag har också erfarenhet av grupphandledning inom många områden bla sjukvården (cancervård) och polisen. Jag började att bygga erfarenheter inom BUP (Barn och ungdomspsykiatrin), träffade många barn och föräldrar med problem inom det neurobiologiska området (funktionsvariationer), t.ex. inom autismspektrat. Har fortsatt fördjupa mig inom området. Jag har träffat många män och kvinnor, med särbegåvning och vissa svårigheter i den sociala interaktionen. I rätt sammanhang är dessa personer en fantastisk tillgång, där de blir accepterade, respekterade och får arbeta på sina villkor. I miljöer som har låg acceptans för individens unika personlighet där man vill tvinga fram anpassning till ”normalitet”, kan resultatet bli mycket kostsamt i form av psykiskt lidande, ekonomiska konsekvenser för både individ, företag och samhälle.

Terapiernas frekvens och längd
I ovan nämnda terapi inleddes samtalen med frekvens 14 dagar mellan sessionerna under ett år, därefter har kontakten successivt glesats ut. Generellt vill jag arbeta i tätare kontakt i början av en behandling och glesa ut kontakten när mål och mening är identifierade. En terapi kan variera allt ifrån enstaka konsultationer, där samtalet blir en katalysator som startar ett eget förändringsarbete till längre samtalsserier – allt är beroende på problematik, personlighet, motivation och mottaglighet i förändringsarbetet.

Terapi med par
Förälskelse och kärlek – förälskelsen är ett tillstånd där man kan vara helt invaderad av känslor gällande den andre, verklighetsuppfattningen är satt på paus, idealiseringen av den andre dominerar. Successivt, eller plötsligt sker ett uppvaknande och verkligheten gör entre. Nu börjar arbetet med det vi kallar kärlek, att se den andre med både styrkor och svagheter – en arbetsallians “ i nöd och lust” som kräver medvetenhet och ständigt underhåll – eller så skiljer vi oss.

Vilhelm. Moberg och Ulf. Lundell har formulerat tankar kring detta ämne.
Vilhelm Moberg skrev i sina memoarer ”Din stund på jorden”:
”Ett giltigt skäl till skilsmässa är att man vill leva olika liv”.
Lundell sjunger:
”Så vad gör vi nu- du och jag med varann? Skall vi stanna här eller bryta upp ge oss av till ett annat land. Och hissa Jolly Roger sätta segel och gå tvärs mot vinden och blåsa våra själar rena. Se vad som skingrats vad som glidit isär Se vad som kan återförenas. Eller skiljer vi oss nu Går ifrån varann Jag med en annan kvinna Du med en ny man Blir dom vi aldrig varit dom vi längtat att bli Dom vi gömt längst där inne i.”

Metoder att arbeta med parrelationen kan variera beroende på mål och mening. Ibland träffar jag individerna i paret enskilt för att öka friheten att uttrycka sig kring de egna behoven i parrelationen. Att få möjlighet att uttrycka sig enskilt kan ge bra underlag i det fortsatta arbetet med parrelationen.Egil Linge har utvecklat metoder i arbetet med parrelationen som är intressanta.

Orienterande samtal
Generellt arbetar jag med att fördjupa förståelsen av individens styrkor, problemområden och livssammanhang. Bedömningen bygger på tre orienterande samtal:
1) Kartläggning av aktuell problematik och livssituation.
2) För att förstå nuet bättre gör vi en genomgång av din livshistoria.
3) Gemensam problemformulering och målsättning med förändringsarbetet.
Min erfarenhet säger att det behövs både egen insikt i problematiken men också tydliga metoder i förändringsarbetet.

Kostnad för behandling (pris för privatpersoner)
Individuell terapi: 1 400 kr/60 min
Par i terapi: 1 600 kr/60 min

Referens från en klient
“Jag har utvecklats enormt mycket under de tre år jag regelbundet träffat Bertil för terapi. Från att vara en person med stort behov av yttre kontroll, har jag nu en inre trygghet som gör att jag kan vara den person jag vill vara och leva det liv jag vill leva. Bertil har en förmåga att lyssna in det jag berättar och förstå på djupet vari styrkor och svagheter ligger. Genom de kommentarer och exempel han inflikar i samtalen, har jag ökad förståelse för mitt eget sätt att fungera i förhållande till andra människors sätt att möta livet och alla dess krav. Bertils erfarenhet, i kombination med hans nyfikenhet och intresse för nytänkande, gör att samtalen blir ett gemensamt sökande efter nyckeln till framgång och välmående. Att lyfta fram mina både synliga och osynliga förmågor, kompetenser och utmaningar har resultera i oväntade resultat. Det outtalade blir uttalat, det svåra lättar och det som fungerar bra förstärks.”

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
Jag arbetar ofta ganska långa arbetsdagar. Jag ser mitt jobb som intressant – på ett sätt blir jobbet intressantare med åren, erfarenheten har skapat en trygghet hos mig som terapeut vilket ökar de terapeutiska frihetsgraderna. Jag är en morgonmänniska! Gillar då dagen vaknar till liv. Jag försöker förbereda mig genom att tänka över dagens olika uppdrag/möten. Ofta går jag till jobbet med positiv energi, ser fram mot klientmöten med nyfikenhet. När dagens möten med klienterna börjar går jag in i terapizonen och avskärmar mig till viss del från yttervärlden – då är det fokus på klienten som är målet. När jag avslutar arbetsdagen känner jag mig ofta nöjd, lämnar jobbet med en känsla av att jag ibland gjort skillnad i människors liv. Att jobba som psykolog/terapeut är många gånger ett privilegium i form av ett ömsesidigt lärande i det personliga mötet. Klienternas livserfarenheter, livsberättelser är en källa som ständigt genererar nya tankar om livet och oss människor.

Hur vidareutbildar jag mig?
Behandling skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag har läst 355 poäng psykologi och psykoterapi, Umeå Universitet, Ericastiftelsen. Jag utgår från min kliniska vardag. När jag stöter på frågor som rör behandling eller kroppsliga symtom/tillstånd, tar jag kontakt med personer som har specialistkompetens inom området. Även via nätet söker jag kunskap. Vad säger vetenskapen idag i frågan? Vad säger den kliniska beprövade erfarenheten i frågan? Ibland tar jag också handledning. Genom åren har jag lärt att respektera kroppens betydelse för psyket och psykets betydelse för kroppen – det pågår ett ständigt flöde i interaktionen mellan biologiska och psykologiska processer. Känslor, tankar och beteenden formar upplevelsen av oss själva i relation till andra och hur vi uppfattar omvärlden.

Lite mer om mig själv
Jag bor på Gotland, är 60 år, har två barn, en son 27 år och en dotter 25 år, är skild från barnens mor. Jag är uppvuxen i arbetarstaden Västerås. Idrottskille under uppväxten, utbildade mig till tekniker men ändrade bana och utbildade mig till psykolog. Tog examen 1990 i Umeå.
Började som psykolog på BUP i Visby 1990. Köpte gammal Gotlandsgård renoverade enligt gamla metoder. Var i familjebildande. Parallellt pendlande till Stockholm för vidare studier på Ericastiftelsen, specialistutbildning i diagnostik (1.5år) och vidare på deras utbildning till psykoterapeut (3år).
Att skapa och arbeta med händerna i olika material, har alltid varit en åder inom mig. Sedan 20 år tillbaka arbetar jag med konst – jag gör båtskulpturer “ Boats from Boats” Tycker mycket om naturen, är fascinerad av allt som omger oss – allt liv som finns runt oss. Har rest en del under senare år, nyfiken på andra kulturer, hur människor lever i olika livssammanhang.