Alla kan vi drabbas av svåra upplevelser. I de flesta fall kan vi återhämta oss och leva med minnet av det som varit smärtsamt. Vissa händelser är dock så traumatiska att det kan bli svårt att gå vidare och fungera normalt. Den som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) har varit med om en sådan traumatisk händelse.

Det kan till exempel ha inneburit en fara för individens liv eller en grav kränkning av den fysiska integriteten. Händelsen har orsakat starka känslor av fruktan, hjälplöshet och/eller skräck.

Symptom

* Den som upplevt en traumatisk händelse kan drabbas av känslomässig stumhet och förlust av intresse av det som tidigare varit meningsfullt för dem.

* Man kan uppleva sig avskärmad från andra. Detta i sin tur kan resultera i depressioner.

* Ett av de centrala symtomen vid PTSD är att traumat återupplevs om och om igen. Det kan handla om till exempel snabba ”flashbacks” eller svåra mardrömmar.

* Även sådant som påminner om händelsen kan framkalla kraftigt obehag och/eller fysiska reaktioner, vilket i sin tur ofta leder till att man börjar undvika olika situationer.

* Vid PTSD är det dessutom vanligt med koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter och en känsla av ökad vaksamhet.

PTSD innebär inte nödvändigtvis att individen behöver ha upplevt ett nyligen inträffat trauma. Det kan också vara så att individen under barndomen har upplevt svåra händelser. Dessa kan bestå av kränkningar, svåra uppväxtförhållanden, sexuella övergrepp under uppväxten.

Rent generellt kan sägas att det fundamentala vid behandling av PTSD är att i första hand våga börja prata om dessa händelser. En del människor kanske inte ens minns hur det var, utan upplever ett odefinierbart dåligt mående i vuxen ålder. En del kan hantera detta genom att arbeta mycket, att fly ifrån obehagliga känslor genom att vara framgångsrika utåt trots att de ständigt upplever ett obehag inuti dem själva. Andra kan försöka hantera detta genom överkonsumtion av alkohol eller ständigt nya relationer som i slutänden inte fungerar.

I en fortsatt behandling finns flera metoder att använda sig av. Vid trauma som härstammar längre tillbaka är i första hand samtalsbehandling ett bra sätt att använda sig av, med fokus på dels förstå mekanismerna hur traumatiska händelser kan påverka individen, samt att generellt få prata om dessa. Ofta upplever individen skuld och anklagar sig själv. Då blir skuldavlastning viktigt. Att se trauma ur ett anknytningsperspektiv är en bra modell för att skapa en helhetsförståelse hos individen.

Tekniker som kan användas:

* EMDR

* Mindfulness

* Avslappningsövningar

Det finns idag en nedladdningsbar applikation för Iphone, som heter PTSD-Coach, som har samlat många olika tekniker, tillsammans med fakta och andra användbara verkyg.

/Niko Laine, traumaexpert och psykoterapeut

(Foto: Lisa Thanner)